دکتر نوید خادمی

استادیار دانشگاه

دانشگاه تهران دانشکده فنی
مدیر مرکز مطالعات راه و حمل‌ونقل دانشگاه تهران

دکتر ندا کامبوزیا

استادیار دانشگاه

دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشکده عمران
مدیر تعاملات دانشگاه با وزارت راه و شهرسازی

دکتر محمد علی آرمان

محقق پسا دکتری

دانشگاه
KU LEUVEN

کمیل متقیان منظم

کارشناس ارشد راه و ترابری

دانشگاه تهران


محمد موحدی

کارشناس ارشد راه و ترابری

دانشگاه علم و صنعت ایران


دانشگاه تهران

دانشگاه علم و صنعت ایران